Παιδικός - Εφηβικός Εμβολιασμός

Παιδικός εμβολιασμός

Ο εμβολιασμός είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική ως προς το κόστος μέθοδος προστασίας του πληθυσμού, ιδιαίτερα των νηπίων και παιδιών, από ορισμένες μολυσματικές ασθένειες. Όλες οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν προγράμματα εμβολιασμών, τα οποία συνιστούν τα εμβόλια που πρέπει να γίνονται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

Παρόλα αυτά, πολλά παιδιά στην Ευρώπη δεν εμβολιάζονται με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν από ασθένειες που θα μπορούσαν να απειλήσουν ακόμη και τη ζωή τους. Προκειμένου να προληφθούν σοβαρές επιπτώσεις, πρέπει να διασφαλιστεί ότι κάθε πληθυσμιακή ομάδα είναι όχι μόνο προετοιμασμένη, αλλά και σωστά ενημερωμένη.

Η κατάρριψη των μύθων, η προώθηση επιστημονικών επιχειρημάτων και η διασφάλιση ότι οι πολίτες κατανοούν τη σημασία των εμβολίων σε κάθε στάδιο της ζωής τους, είναι εξίσου ζωτικής σημασίας όπως η ισότιμη πρόσβαση στα εμβόλια που είναι διαθέσιμα για την προστασία τους.

Θα βρείτε πληροφορίες για τα εξής εμβόλια:

 1. Εμβόλιο ηπατίτιδας Β (HepB)

  (Μικρότερη ηλικία χορήγησης: Γέννηση)
   Χορήγηση εμβολίου HepB στη γέννηση
   Όταν η μητέρα είναι φορέας του ιού της ηπατίτιδας Β (HbsAg +), η 1η
  δόση του μονοδύναμου
  εμβολίου HepB, καθώς και 0,5 ml υπεράνοσης γ-σφαιρίνης έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β
  (HBIG), πρέπει να χορηγηθούν ταυτόχρονα και σε διαφορετικά σημεία εντός 12 ωρών από τη
  γέννηση.
   Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η κατάσταση φορίας της μητέρας, η 1η
  δόση του εμβολίου
  HepB πρέπει να χορηγείται εντός 12 ωρών από τη γέννηση. Στη συνέχεια να γίνεται άμεσα
  έλεγχος για επιφανειακό αντιγόνο (HBsAg) στη μητέρα και αν είναι θετική, να χορηγείται και
  HBIG στο νεογνό, όχι αργότερα από την ηλικία της μίας εβδομάδος.
   Δόσεις εμβολίου HepB μετά την 1η
  δόση στη γέννηση
   Η 2η
  δόση του εμβολίου στα παιδιά μητέρων φορέων που εμβολιάζονται στη γέννηση πρέπει
  να χορηγείται σε ηλικία 1–2 μηνών και η τρίτη δόση όχι πριν την ηλικία των 24 εβδομάδων (6
  μηνών).
   Χορήγηση 4ης δόσης συνιστάται σε πρόωρα, στα οποία η πρώτη δόση χορηγήθηκε ενώ το
  βάρος τους ήταν ≤2000g.
   Όλα τα παιδιά μητέρων-φορέων πρέπει να ελέγχονται μετά την συμπλήρωση και των 3
  δόσεων HepB εμβολίου, στην ηλικία 9–12 μηνών, για HBsAg και anti-HBs. Επανάληψη με 1
  δόση εμβολίου HepB και έλεγχος για anti-HBs ένα μήνα αργότερα συστήνεται στα παιδιά
  θετικών μητέρων που εμβολιάστηκαν στη γέννηση και δεν ανέπτυξαν αντισώματα (anti-HBs
  <10 mIU/ml).
   Χορήγηση εμβολίου HepB μετά τη γέννηση
   Τα παιδιά που δεν εμβολιάζονται στη γέννηση πρέπει να λαμβάνουν 3 δόσεις εμβολίου HepB
  ως εξής:
   Σχήμα 0, 1, και 6 μήνες, αρχίζοντας από την ηλικία των 2 μηνών.
   Μεσοδιάστημα μεταξύ 1ης και 2ης δόσης: τουλάχιστον 4 εβδομάδες.
   Μεσοδιάστημα μεταξύ της 1ης και 3ης δόσης: τουλάχιστον 4 μήνες.
   Η τελευταία δόση δεν πρέπει να χορηγείται πριν την ηλικία των 24 εβδομάδων (6
  μηνών).
   Ο εμβολιασμός μπορεί να γίνει και με τη χρήση εξαδύναμων εμβολίων, σύμφωνα με τα
  δοσολογικά σχήματα που αναφέρονται στα φύλλα οδηγιών των αντίστοιχων εμβολίων.
 2. Εμβόλιο διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη για παιδιά, εφήβους και ενήλικες


   Εμβόλιο διφθερίτιδας, τετάνου, ακυτταρικό κοκκύτη (DTaP) για παιδιά <7 ετών (Μικρότερη
  ηλικία χορήγησης: 6 εβδομάδες)
   Χορηγείται σε 5 δόσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
   Η 4η
  δόση μπορεί να γίνει από τον 15ο μήνα ζωής εφόσον έχουν συμπληρωθεί 6 μήνες
  μετά την 3η
  δόση.
   Η 5η
  δόση γίνεται σε ηλικία 4–6 ετών.
   Το DTaP διατίθεται στην Ελλάδα σε συνδυασμό με άλλα εμβόλια ως 4-δύναμο DTaP-IPV, ως 5-
  δύναμο DTaP-IPV-Ηib και ως 6-δύναμο DTaP-IPV-Ηib-HepB.
   Τα πολυδύναμα εμβόλια προτιμώνται έναντι των ολιγοδυνάμων.
   Εμβόλιο τετάνου, διφθερίτιδας, ακυτταρικό κοκκύτη (Tdap) για άτομα ≥7 ετών
   Το Tdap περιέχει μικρότερη ποσότητα τοξοειδούς διφθερίτιδας, τετάνου και αντιγόνων
  κοκκύτη σε σύγκριση με το DTaP.
   Στην ηλικία 11–12 ετών συνιστάται μια επαναληπτική δόση με τη μορφή Tdap ή Tdap-IPV.
   Το Tdap ήTdap-IPV μπορεί να χορηγηθεί οποτεδήποτε, ανεξάρτητα από το μεσοδιάστημα από
  την τελευταία δόση εμβολίου που περιέχει τετανικό και διφθεριτικό αντιγόνο.

 3. Εμβόλιο πολιομυελίτιδας, αδρανοποιημένο (IPV) (Μικρότερη ηλικία χορήγησης: 6 εβδομάδες)


   Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα είναι απαραίτητες 4 δόσεις IPV.
   Εάν η 4η
  δόση χορηγηθεί πριν την ηλικία των 4 ετών, πρέπει να χορηγηθεί μία επιπλέον δόση
  στην ηλικία 4–6 ετών.
 4. Εμβόλιο αιμόφιλου ινφλουέντζας τύπου b, συζευγμένο (Hib) (Μικρότερη ηλικία χορήγησης: 6 εβδομάδες)


   To εμβόλιο Hib συνιστάται σε όλα τα υγιή παιδιά 2–59 μηνών σύμφωνα με το
  χρονοδιάγραμμα.
   Σχήμα εμβολιασμού με Hib ανάλογα με την ηλικία έναρξης του εμβολιασμού:
   Παιδιά 2–6 μηνών: 3 αρχικές δόσεις με μεσοδιάστημα 2 μηνών και 1 αναμνηστική δόση
  12–15 μηνών.
   Παιδιά 7–11 μηνών: 2 δόσεις με μεσοδιάστημα ενός μηνός και 1 αναμνηστική δόση 12–
  23 μηνών.
   Παιδιά που πρωτοεμβολιάζονται σε ηλικία 12–23 μηνών: 2 δόσεις Hib με μεσοδιάστημα
  2 μηνών.
   Παιδιά που πρωτοεμβολιάζονται σε ηλικία 24 μηνών και άνω: 1 δόση.
 5. Εμβόλιο πνευμονιόκοκκου, συζευγμένο (PCV) (Μικρότερη ηλικία χορήγησης: 6 εβδομάδες)


  Kυκλοφορούν δύο εμβόλια, το 13-δύναμο (PCV13) και το 10-δύναμο (PCV10). Στο PCV13
  περιλαμβάνοται 3 επιπλέον ορότυποι (3, 6Α, 19Α), σημαντικοί για την επιδημιολογία των
  πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων στην Ελλάδα.
   Το PCV συνιστάται για όλα τα υγιή παιδιά 2–59 μηνών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
   Σχήμα εμβολιασμού με PCV ανάλογα με την ηλικία έναρξης του εμβολιασμού:
   Παιδιά 2–4 μηνών: 2 αρχικές δόσεις PCV με μεσοδιάστημα 2 μηνών και 1 αναμνηστική
  δόση στους 12 μήνες.
   Παιδιά 5–11 μηνών: 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 1 μηνός και 1 αναμνηστική δόση στους
  12 μήνες (με ελάχιστο μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων από την τελευταία δόση).
   Παιδιά που πρωτοεμβολιάζονται σε ηλικία 12–23 μηνών: 2 δόσεις PCV με
  μεσοδιάστημα 2 μηνών.
   Παιδιά που πρωτοεμβολιάζονται σε ηλικία 24 μηνών και άνω: μία δόση PCV.
   Εμβολιασμός προώρων (<37 εβδομάδες κύησης): σχήμα 3+1.
   Τα παιδιά με αυξημένο κίνδυνο νόσησης από πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις συνιστάται να
  εμβολιάζονται με PCV13 (βλ. ομάδες αυξημένου κινδύνου—σοβαρές πνευμονιοκοκκικές
  λοιμώξεις).
 6. Εμβόλιο πνευμονιόκοκκου, πολυσακχαριδικό (PPSV23) (Μικρότερη ηλικία χορήγησης: 2 έτη)


   Το 23-δύναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο (PPSV) συνιστάται να γίνεται επιπλέον του
  συζευγμένου PCV13 τουλάχιστον 2 μήνες μετά την τελευταία δόση του PCV13, σε άτομα >2
  ετών με αυξημένο κίνδυνο νόσησης από πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις (βλ. ομάδες αυξημένου
  κινδύνου—σοβαρές πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις).
   Μία αναμνηστική δόση PPSV23 συνιστάται να γίνεται 5 χρόνια μετά την 1η
  δόση.
 7. Εμβόλιο μηνιγγιτιδόκοκκου, συζευγμένο μονοδύναμο οροομάδας C (ΜCC) και τετραδύναμο οροομάδων A,C,W135,Y (MenACWY)


  (Μικρότερη ηλικία χορήγησης: MCC: 6 εβδομάδες· MenACWY-TT: 6 εβδομάδες· MenACWY-CRM: 2 έτη)
   Το MCC γίνεται σε 1 δόση στους 12 μήνες.
   Το MenACWY συνιστάται στην ηλικία των 11–12 ετών (με αναπλήρωση έως και τα 18 έτη),
  ανεξάρτητα αν έχει προηγηθεί εμβολιασμός με MCC.
   Το MenACWY συνιστάται, επίσης:
   Σε βρέφη και παιδιά (2 μηνών έως 18 ετών) με ανατομική ή λειτουργική ασπληνία
  (όπως ομόζυγη θαλασσαιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία)
  και με εμμένουσα (συγγενή ή χρόνια) έλλειψη τελικών κλασμάτων του συμπληρώματος,
  όπως κληρονομική έλλειψη C3, C5-9, προπερδίνης, παράγοντα D ή Η, καθώς και όσα
  βρίσκονται σε θεραπεία με μονοκλωνικό αντίσωμα eculizumab (Soliris).
   Σε βρέφη (≥ 2 μηνών), παιδιά, εφήβους και ενήλικες που ανήκουν σε άλλες ομάδες
  αυξημένου κινδύνου (βλ. ομάδες αυξημένου κινδύνου—μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος).
   Σχήμα εμβολιασμού με MenACWY των βρεφών και παιδιών σε υψηλό κίνδυνο ανάλογα με την
  ηλικία έναρξης του εμβολιασμού:
   Βρέφη που αρχίζουν τον εμβολιασμό σε ηλικία 2 έως 6 μηνών: 3 δόσεις στις ηλικίες 2, 4
  και 12 μηνών (εμβόλιο MenACWY-TT).
   Βρέφη που αρχίζουν εμβολιασμό μεταξύ 7 και 24 μηνών: 2 δόσεις, η 2η
  δόση να
  χορηγείται μετά τον 1ο
  χρόνο ζωής και τουλάχιστον 12 εβδομάδες από την 1η
  (εμβόλιο
  MenACWY-TT).
   Παιδιά που αρχίζουν εμβολιασμό μετά την ηλικία των 2 ετών: 2 δόσεις με
  μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων (εμβόλιο MenACWY-CRM είτε MenACWY-TT).
   Εάν έχει προηγηθεί το MCC, η 1η δόση του MenACWY πρέπει να γίνεται με ελάχιστο
  μεσοδιάστημα ενός μηνός.
   Στα παιδιά που παραμένει η κατάσταση αυξημένου κινδύνου, συνιστάται αναμνηστική
  δόση MenACWY 3-5 έτη μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου εμβολιασμού τους.
   MenACWY-TT: μικρότερη ηλικία χορήγησης: 6 εβδομάδες.
   MenACWY-CRM: μικρότερη ηλικία χορήγησης: 2 έτη.
 8. Εμβόλιο μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας Β, πρωτεϊνικό (ΜenB-4C ή MenB-fHbp)

  (Μικρότερη ηλικία χορήγησης: ΜenB-4C: 6 εβδομάδες· MenB-fHbp: 10 έτη)
   Το εμβόλιο MenB συνιστάται από την ηλικία των 2 μηνών έως 18 ετών στις παρακάτω ομάδες
  αυξημένου κινδύνου:
   Σε βρέφη και παιδιά με ανατομική ή λειτουργική ασπληνία (όπως ομόζυγη
  θαλασσαιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία) και με
  εμμένουσα (συγγενή ή χρόνια) έλλειψη τελικών κλασμάτων του συμπληρώματος, όπως
  κληρονομική έλλειψη C3, C5-9, προπερδίνης, παράγοντα D ή Η, καθώς και όσα
  βρίσκονται σε θεραπεία με μονοκλωνικό αντίσωμα eculizumab (Soliris).
   Σε βρέφη (≥ 2 μηνών), παιδιά, εφήβους και ενήλικες που ανήκουν σε άλλες ομάδες
  αυξημένου κινδύνου (βλ. ομάδες αυξημένου κινδύνου—μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος).
   Ο εμβολιασμός MenB μπορεί να γίνει είτε με εμβόλιο ΜenB-4C είτε με εμβόλιο MenB-fHbp
  ανάλογα με την ηλικία.
   Σχήμα εμβολιασμού με ΜenB-4C των βρεφών, παιδιών και εφήβων σε υψηλό κίνδυνο
  ανάλογα με την ηλικία έναρξης του εμβολιασμού:
   Μικρότερη ηλικία χορήγησης: 8 εβδομάδες
   Βρέφη που αρχίζουν τον εμβολιασμό σε ηλικία 2 έως 5 μηνών: 3 δόσεις στις ηλικίες 2, 4,
  6 (ελάχιστο μεσοδιάστημα 4 εβδομάδες) και χορήγηση μιας αναμνηστικής δόσης σε
  ηλικία 12–15 μηνών (τουλάχιστον 6 μήνες μετά τον βασικό εμβολιασμό).
   Βρέφη που αρχίζουν τον εμβολιασμό σε ηλικία 3 έως 5 μηνών: 2 δόσεις με ελάχιστο
  μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων και χορήγηση μιας αναμνηστικής δόσης σε ηλικία 12–15
  μηνών, τουλάχιστον 6 μήνες μετά τον βασικό εμβολιασμό.
   Βρέφη που αρχίζουν τον εμβολιασμό σε ηλικία 6 έως 11 μηνών: 2 δόσεις με ελάχιστο
  μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων και χορήγηση μιας αναμνηστικής δόσης στο 2ο
  χρόνο ζωής,
  τουλάχιστον 2 μήνες μετά τον βασικό εμβολιασμό.
   Νήπια που αρχίζουν τον εμβολιασμό μεταξύ 12 και 23 μηνών: 2 δόσεις με ελάχιστο
  μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων και μια αναμνηστική δόση 12–23 μήνες μετά τη 2η.
   Παιδιά που αρχίζουν τον εμβολιασμό σε ηλικία 2 έως 10 ετών: 2 δόσεις με ελάχιστο
  μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων.
   Παιδιά που αρχίζουν τον εμβολιασμό από την ηλικία των 11 ετών και μετά: 2 δόσεις με
  ελάχιστο μεσοδιάστημα 1 μήνα.
   Η χορήγηση μετέπειτα αναμνηστικών δόσεων γίνεται ανάλογα με τις επίσημες
  συστάσεις που αφορούν τις ομάδες αυξημένου κινδύνου
   Σχήμα εμβολιασμού με MenB-fHbp των παιδιών και εφήβων σε υψηλό κίνδυνο:
   Μικρότερη ηλικία χορήγησης: 10 έτη.
   Σχήμα 3 δόσεων: 0, 1–2, 6 μήνες.
   Τα εμβόλια ΜenB-4C και MenB-fHbp δεν είναι εναλλάξιμα μεταξύ τους.
 9. Εμβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς (MMR)

  (Μικρότερη ηλικία χορήγησης: 12 μήνες)
   Συνιστώνται 2 δόσεις του εμβολίου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Η 2η δόση συστήνεται
  σε ηλικία 24–47 μηνών, μπορεί όμως να χορηγηθεί και νωρίτερα, αρκεί να έχουν περάσει 4
  εβδομάδες μετά την πρώτη. Και οι δύο δόσεις πρέπει να χορηγούνται μετά το 12ο μήνα ζωής.
   Παιδιά και έφηβοι που δεν έχουν εμβολιασθεί με 2η δόση πρέπει να αναπληρώσουν το
  ταχύτερο δυνατόν.
   Συνιστάται 1 δόση του εμβολίου MMR σε βρέφη ηλικίας 6 έως 11 μηνών πριν την αναχώρησή
  τους για χώρες που ενδημούν η ιλαρά, παρωτίτιδα και ερυθρά. Επίσης, σε περιόδους
  επιδημίας μπορεί να γίνεται εμβολιασμός με MMR από την ηλικία των 6 μηνών. Στην
  περίπτωση αυτή θα πρέπει να επανεμβολάζονται με 2 δόσεις MMR μετά την ηλικία των 12
  μηνών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
 10. Εμβόλιο ανεμευλογιάς (VAR) (Μικρότερη ηλικία χορήγησης: 12 μήνες)


   Το εμβόλιο της ανεμευλογιάς συνιστάται μετά την ηλικία των 12 μηνών για παιδιά που δεν
  έχουν νοσήσει. Η 2η δόση συστήνεται σε ηλικία 24–47 μηνών, μπορεί όμως να χορηγηθεί και
  νωρίτερα αρκεί να έχουν περάσει 3 μήνες μετά την πρώτη. Στην περίπτωση που η 2η δόση
  έχει χορηγηθεί με μεσοδιάστημα ενός μηνός από την 1η
  δόση σε παιδιά 12 μηνών έως 12 ετών
  ο εμβολιασμός θεωρείται επαρκής και δεν επαναλαμβάνεται.
   Εμβόλιο Ιλαράς-Παρωτίτιδας-Ερυθράς-Ανεμευλογιάς (MMRV) (Μικρότερη ηλικία χορήγησης:
  12 μήνες).
   Το MMRV μπορεί να χορηγείται εναλλακτικά αντί MMR και ανεμευλογιάς μεμονωμένα,
  σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα (1η
  δόση 12–15 μηνών και 2η
  δόση 24–47 μηνών).
  Εναλλακτικά σύμφωνα και με τα παραπάνω οι δύο δόσεις μπορούν να χορηγηθούν με
  ελάχιστο μεσοδιάστημα 3 μηνών.
 11. Εμβόλιο ηπατίτιδας Α (HepA)

  (Μικρότερη ηλικία χορήγησης: 12 μήνες)
   Συνιστώνται δύο δόσεις με μεσοδιάστημα 6 μηνών σε νήπια 2–6 ετών.
 12. Εμβόλιο ιού ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)

  (Μικρότερη ηλικία χορήγησης: 9 έτη)
   Ο εμβολιασμός έναντι του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων ενδείκνυται για την πρόληψη του
  καρκίνου του τραχήλου της μήτρας καθώς και για την πρόληψη άλλων καρκίνων και καλοήθων
  νοσημάτων σχετιζόμενων με τον ιό. Η μέγιστη προστασία επιτυγχάνεται εφόσον ο
  εμβολιασμός ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας. Στη χώρα μας
  διατίθενται το διδύναμο (HPV2) και το εννεαδύναμο (HPV9) εμβόλιο HPV.
   Ο εμβολιασμός HPV συστήνεται για κορίτσια στην ηλικία 11–12 ετών. Σε περίπτωση που ο
  εμβολιασμός δεν γίνει στη συνιστώμενη ηλικία, μπορεί να γίνει αναπλήρωση έως την ηλικία
  των 18 ετών.
   Σχήμα εμβολιασμού με HPV (HPV2 ή HPV9) ανάλογα με την ηλικία έναρξης του εμβολιασμού:
   Έναρξη εμβολιασμού <15 ετών: 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 6 μηνών (σχήμα 0, 6). Σε
  περίπτωση που οι 2 δόσεις γίνουν με μεσοδιάστημα μικρότερο από 5 μηνών απαιτείται
  και 3η
  δόση τουλάχιστον 3 μήνες μετά.
   Έναρξη εμβολιασμού ≥15 ετών: 3 δόσεις (σχήμα 0, 1–2, 6 μήνες).
   Σε ειδικές περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου συνιστάται εμβολιασμός έναντι του HPV σε
  κορίτσια και αγόρια, ηλικίας 11–26 ετών (μικρότερη ηλικία χορήγησης 9 ετών) σε σχήμα 3
  δόσεων (0, 1–2, 6 μήνες) (βλ. ομάδες αυξημένου κινδύνου—λοίμωξη HPV)
 13. Εμβόλιο φυματίωσης (BCG)


   Η πρόληψη της φυματίωσης συστήνεται να γίνεται με εμβολιασμό με BCG στη γέννηση σε
  νεογνά αυξημένου κινδύνου (βλ. ομάδες αυξημένου κινδύνου—φυματική μόλυνση/
  φυματίωση).
   Ο εμβολιασμός συστήνεται, επίσης, σε βρέφη και παιδιά μέχρι και την ηλικία των 5 ετών που
  ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και δεν έχουν εμβολιαστεί με BCG.
  Δοκιμασία Mantoux
  Προληπτικός έλεγχος με τη δοκιμασία Mantoux συνιστάται σε βρέφη και παιδιά που ανήκουν στις
  παραπάνω ομάδες αυξημένου κινδύνου, καθώς και σε περιπτώσεις πιθανής έκθεσης κατά την
  κρίση του ιατρού.
 14. Εμβόλιο γρίπης


   Χορηγείται σε άτομα ≥6 μηνών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου (βλ. ομάδες
  αυξημένου κινδύνου—γρίπη).
   Βρέφη και παιδιά ηλικίας <9 ετών τα οποία εμβολιάζονται για πρώτη φορά ή εκείνα <9 ετών
  που στο παρελθόν είχαν λάβει μόνο 1 δόση εμβολίου γρίπης χρειάζονται 2 δόσεις
  αντιγριπικού εμβολίου με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 28 ημερών.
   Σε βρέφη ηλικίας ≥6 μηνών, χορηγούνται 0,5 ml (ολόκληρη η δόση) τετραδύναμου
  αντιγριπικού εμβολίου σύμφωνα με το φύλλο οδηγιών.
 15. Εμβόλιο ρότα ιού (RV)


   Διατίθενται δύο εμβόλια που χορηγούνται από το στόμα:
   Tο μονοδύναμο (RV1) χορηγείται σε 2 δόσεις (2ος και 4ος μήνας).
   Το πενταδύναμο (RV5) σε 3 δόσεις (2ος, 4ος, 6ος μήνας).
   Μικρότερη ηλικία χορήγησης: 6 εβδομάδες και για τα δύο εμβόλια.
   Ολοκλήρωση όλων των δόσεων: έως ηλικία 6 μηνών.
   Εάν καθυστερήσει η έναρξη του εμβολιασμού, η μέγιστη ηλικία για την 1η
  δόση σε
  εμβολιαζόμενο άτομο είναι η 15η
  εβδομάδα της ζωής και για την τελευταία δόση ο 8ος μήνας.
   Εάν δεν είναι γνωστό το ιδιοσκεύασμα που έχει χορηγηθεί στην 1η
  δόση, πρέπει να
  ολοκληρωθεί το σχήμα με άλλες δύο δόσεις RV1 ή RV5.
  10
  Ομάδες αυξημένου κινδύνου παιδιών, εφήβων και ενηλίκων)

 

Το site χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την ομαλή λειτουργία του. Με την είσοδο σας συναινείτε σε αυτό.

Skip to content